Wettelijke bepalingen - Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van de Vennootschap ALES GROUPE BENELUX waarvan de maatschappelijke zetel gesitueerd is te Victor Allardstraat 45, 1180 UKKEL, België, – Tel. +32 (0) 2 333 72 72 – Fax +32 (0) 2 333 72 73, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0459.802.863,  en dochteronderneming van de vennootschap ALES GROUPE, www.alesgroupe.com.


Rechten van intellectuele eigendom die in verband staan met de website

De website van de Vennootschap is een intellectueel werkstuk beschermd door de wetgeving op intellectuele eigendom.

De merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, animatiefilms, al dan niet met geluidsfragmenten, grafische ontwerpen, enz. die op deze website voorkomen, zijn exclusieve eigendom van de vennootschap ALES GROUPE of haar dochterondernemingen, hierna de Vennootschap genoemd. Er kunnen geen licentierechten worden verleend voor eender welk recht van intellectuele eigendom dat voorkomt op de website. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar rechten van intellectuele eigendom te vervolgen.

Alle vormen van gebruik, reproductie/volledige of gedeeltelijke weergave, aanpassing of wijziging van de Website of van eender welk onderdeel ervan, ongeacht de aard en de drager, zijn expliciet verboden.


Beperkte aansprakelijkheid

De Vennootschap stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen. Alle informatie die toegankelijk is via de website wordt evenwel in de huidige staat aangeleverd. De Vennootschap geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, fouten of ontbrekende gegevens op haar website. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de benutting van deze informatie.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang of het gebrek aan toegankelijkheid tot de website door eender wie, alsook het gebruik van de website en/of het geloof dat wordt gehecht aan de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van de website.

De gebruiker verbindt zich ertoe op deze website geen informatie te vermelden die aanleiding kan geven tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe via deze website geen illegale of lasterlijke informatie te verspreiden of informatie die strijdig is met de openbare orde.

Externe websites die een hyperlink bevatten naar deze website worden niet gecontroleerd door de Vennootschap die bijgevolg alle aansprakelijkheid met betrekking tot hun inhoud van de hand wijst. Deze links naar andere websites maken in geen geval het voorwerp uit van een goedkeuring of partnership tussen de Vennootschap en deze website, omdat deze onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.


Persoonlijke gegevens

 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

 

Wanneer de gebruiker op de site surft, kan het Bedrijf persoonsgegevens van de gebruiker inzamelen. Het Bedrijf verbindt zich ertoe enkel de gegevens in te zamelen die nodig zijn om de doeleinden te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

 

Naargelang de gevallen en wanneer de gebruiker ermee instemt wordt de verwerking uitgevoerd door het Bedrijf als de verwerking ervan nodig is om het contract tussen de gebruiker en het Bedrijf uit te voeren, als het Bedrijf hier een legitiem belang bij heeft of als het Bedrijf de wetgeving ter zake moet respecteren.

 

De verwerking van de persoonsgegevens door het Bedrijf dient om:

-          te surfen op de site,

-          de gebruiker toegang te verlenen tot alle diensten van de site,

-          een gebruikersaccount te creëren en te beheren,

-          de bestellingen van de gebruiker te behandelen,

-          de deelname van de gebruiker aan commerciële acties, wedstrijden of getrouwheidsprogramma’s voorgesteld door het Bedrijf te beheren,

-          commerciële berichten door te sturen, wanneer de gebruiker hiermee heeft ingestemd,

-          functie-instellingen van de site aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker,

-          vragen van de gebruiker te verwerken,

-          aankoopgewoontes van de gebruiker te analyseren,

-          het correct functioneren van de site te verzekeren en te verbeteren,

-          de veiligheid van de site te garanderen,

-          statistieken op te maken en het bezoek aan de site te analyseren.

 

Het verplichte of facultatieve karakter van de ingezamelde persoonsgegevens en de eventuele gevolgen wanneer ze niet worden ingegeven verschijnen bij het ingeven van de gegevens.

 

De ingezamelde persoonsgegevens worden door de diensten van het Bedrijf bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens ingezameld werden en, in voorkomend geval, gedurende de periode van de toepasbare wettelijke richtlijnen. Ze zijn enkel bestemd voor het gebruik door het Bedrijf en zijn technische of commerciële partners (vb. logistiek dienstverlener…).

 

Om de bovenvermelde doeleinden te realiseren kunnen de gegevens buiten de Europese Unie getransfereerd worden naar technisch dienstverleners van het Bedrijf. Deze transfers gebeuren in omstandigheden die de bescherming en de veiligheid van de persoonsgegevens garanderen, conform de huidige wetgeving van de Europese Unie.

 

 

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER BETREFFENDE ZIJN PERSOONSGEGEVENS

 

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation – GDPR) en de huidige nationale richtlijnen, heeft de gebruiker het recht zijn persoonsgegevens in te kijken, te verwijderen en te corrigeren. Hij heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens of om de verwerking ervan te beperken. Hij heeft ook het recht om te bepalen wat er na zijn overlijden met zijn persoonsgegevens moet gebeuren.

 

Door het recht uit te oefenen om zijn persoonsgegevens te verwijderen of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, is het mogelijk dat de gebruiker bepaalde of alle functies van de site niet kan gebruiken.

 

De gebruiker kan zijn rechten laten gelden door te mailen naar cil@alesgroupe.com of een brief te schrijven naar ALES GROUPE BENELUX - Victor Allardstraat 45, 1180 Ukkel. Elke aanvraag moet de naam, voornaam, postadres en/of e-mailadres van de gebruiker bevatten en vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs van de gebruiker.

De gebruiker zal een antwoord krijgen binnen de maand na ontvangst van zijn vraag.


 

VEILIGHEID

 

Het Bedrijf verbindt zich ertoe om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruiker te verzekeren.

Gezien de karakteristieken van Internet kan het Bedrijf er echter niet garant voor staan dat er geen risico bestaat voor misbruik van de gegevens.

 

 

NEWSLETTERS

 

Indien de gebruiker ermee heeft ingestemd zal het Bedrijf zijn e-mailadres gebruiken om hem informatieve berichten (Newsletters) te versturen.

 

Indien de gebruiker dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kan hij zich uitschrijven door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich in elk van de verstuurde newsletters bevindt.


Cookies

ALES GROUPE  gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website te optimaliseren. In overeenstemming met artikel 129, 1° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wil de Venootschap u hierover informeren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. 

Daardoor wordt informatie geregistreerd met betrekking tot uw navigatiegedrag op onze site (de pagina’s die u hebt geopend, de datum en het uur van raadpleging, enz.) die wij kunnen aflezen tijdens uw toekomstige bezoeken. Via het gebruik van cookies willen wij onze diensten verbeteren en uw volgende bezoek aan onze websites personaliseren.

We brengen u ervan op de hoogte dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van ‘cookies’ of de cookie-instellingen ervan wijzigen door de internetopties van uw browser te configureren. 


Hieronder kan u lezen hoe u cookies kan blokkeren : 

-  Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

-  Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

-  Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-van-derden-uitschakelen

-  Safari : https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Opgepast, wanneer cookies geblokkeerd worden kan de weergave van bepaalde grafische elementen wijzigen. Ook is het mogelijk dat bepaalde applicaties niet naar behoren functioneren of openen.

U kan onze Cookies bepalingen hier terugvinden


Toegang tot de website

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om eender welke reden en naar eigen goeddunken, de volledige of gedeeltelijke toegang tot de website, inclusief de inhoud, de functionaliteiten of de beschikbare tijdstippen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op te zeggen, op te schorten of te onderbreken.

Om toegang te hebben tot bepaalde delen of functies van de site moet de gebruiker een account creëren. Hiervoor moet hij een e-mailadres en een paswoord opgeven waarmee hij zich kan identificeren. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de site met zijn identificatiegegevens.

 

De gebruiker kan op elk moment vragen zijn account op te heffen door contact op te nemen met het Bedrijf waarvan de gegevens zich bevinden in de rubriek « Contact opnemen ».


Webhosting

De website van de Vennootschap wordt gehost door Google, 8 Rue de Londres, 75009 Parijs – Frankrijk – +33 (0)1 42 68 53 00


Webdesign

De website werd ontworpen door het agentschap Emakina, 84 Boulevard Sébastopol, 75003 Parijs – Frankrijk – +33 (0)1 44 54 52 80 – hello@emakina.fr


Laatste update : 18/05/2018